NIRP

REGULAMIN
NARODOWEGO INSTUTUTU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I. Postanowienia ogólne
§1

Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości – zwany dalej „Instytutem” – jest instytucją powstałą i działającą na podstawie Statutu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl zwaną dalej „Federacja Przedsiębiorcy.pl”.

§2

1. Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa. Instytut może posiadać swoje jednostki organizacyjne również w innych miejscowościach na terenie całego kraju.
2. Terenem działania instytutu jest terytorium RP. Instytut może prowadzić również działalność poza granicami RP.
3. Organizatorem Instytutu jest Federacja Przedsiębiorcy.pl.
4. Nadzór nad Instytutem sprawuje Federacja Przedsiębiorcy.pl
5. Instytut może używać nazwy skróconej „NIRP”.
6. Instytut używa logo.

II. Zadania Instytutu
§3

1. Prowadzenie działań w zakresie promocji, rozwoju i propagowania polskich firm i polskich marek.
2. Edukacja Przedsiębiorców i rozpowszechnianie idei samorządu gospodarczego.
3. Promocja i ochrona pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości.
4. Organizowanie badań z udziałem ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych, istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki.
5. Uczestniczenie w badaniach organizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe oraz w pracach instytucji międzynarodowych, działających na polu przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego.
6. Podejmowanie (w tym wspomaganie i koordynowanie) inicjatyw sprzyjających rozwojowi i promocji polskiej gospodarki.
7. Upowszechnianie współpracy nauka-biznes.
8. Wydawanie publikacji.
9. Współpraca ze społecznościami lokalnymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi.
10. Organizowanie i finansowanie inicjatyw społecznych odpowiadających na statutowe cele Federacji Przedsiębioryc.pl.
11. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących statutowych przepisów Federacji Przedsiębiorcy.pl.

§4

Do realizacji celów Instytut:
1. Powołuje Ekspertów.
2. Powołuje Dyrektora Instytutu.
3. Może powołać Radę Naukową Instytutu.
4. Może powołuję Radę Programową Instytutu.
5. Współpracuje z instytucjami naukowymi, organizacjami i osobami w kraju i zagranicą.
6. Opracowuje i realizuje projekty promujące polską przedsiębiorczość.
7. Prowadzi badania oraz działalność wydawniczą.
8. Opracowuje ekspertyzy i udziela opinii w zakresie problematyki gospodarczej, społecznej.
9. Kształci i promuje ideę samorządu gospodarczego poprzez organizowanie konferencji i spotkań biznesowych.

III. Organizacja Instytutu
§5

Do zakresu działania Ekspertów należy w szczególności:
1. Rozpatrywanie, inicjowanie i opiniowanie kierunków działania Instytutu.
2. Wysuwanie i opiniowanie kandydatów do tytułów i nagród przyznawanych przez Federację Przedsiębiorcy.pl.
3. Zgłaszanie kandydatur na członków Kapituł, Rad Programowych.
4. Rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych przez Federację Przedsiębiorcy.pl i zgodnych ze statutem Federacji Przedsiębiorcy.pl

§6

Aktu powołania osób wybranych w skład Ekspertów dokonuje Prezes Federacji.

§7

1. Dyrektora Instytutu na okres 4 lat powołuje Prezes Federacji.
2. Dyrektor Instytutu kieruje jego pracami i reprezentuje placówkę na zewnątrz.
3. Do zakresu działalności Dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1. Kierowanie całością prac Instytutu.
2. Kształtowanie, zgodnie z potrzebami, form organizacyjnych Instytutu.
3. Przedstawianie Prezydium Federacji do zaopiniowania projektów i wniosków w sprawach należących do zakresu jej działania oraz sprawozdań z działalności Instytutu.
4. Ustalenie regulaminu pracy, regulaminów realizowanych projektów lub programów.

IV. Postanowienia końcowe
§8

Gospodarkę finansową Instytutu regulują odrębne przepisy, zatwierdzone przez Prezydium Federacji Przedsiębiorcy.pl

§9

Zmiany w statucie następują w trybie uchwały Prezydium Federacji Przedsiębiorcy.pl